Bảo lãnh con nuôi

Điều kiện người được bảo lãnh
Điều kiện người được bảo lãnh

Đối với mục đích nhập cư Canada, tất cả các trường hợp nhận con nuôi quốc tế phải:

 • Hợp pháp ở nước sở tại của đứa trẻ và ở tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn sinh sống
 • Chấm dứt quan hệ hợp pháp giữa con nuôi với cha mẹ đẻ của cháu
 • Đáp ứng các yêu cầu của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của bạn, bao gồm cả việc học tại nhà
 • Tạo mối quan hệ cha mẹ - con cái thực sự giữa bạn và đứa trẻ.
 • Vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ
 • Chủ yếu không phải là để đạt được tình trạng thường trú nhân cho đứa trẻ ở Canada.

Trẻ em được nhận nuôi bên ngoài Canada có thể được bảo lãnh đến Canada nếu:

 • Có thông báo đồng ý đã được cả cha mẹ ruột của con bạn (nếu họ đang sống) đồng ý.
 • Con của bạn đã được nhận làm con nuôi hợp pháp bên ngoài Canada.
 • Các yêu cầu của Công ước La Hay đã được đáp ứng, nếu chúng được áp dụng. 
Điều kiện người bảo lãnh
 • Trên 18 tuổi
 • Là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người đăng ký ở tại Canada theo đạo luật của người da đỏ tại Canada. 
 • Bạn phải sống tại Canada khi bạn bảo lãnh

Để con của bạn có đủ điều kiện cho tình trạng thường trú nhân bạn phải:

 • Là công dân Canada, nộp đơn thay mặt cho con nuôi dưới 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn
 • Là người được nhận làm con nuôi 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn và được nhận làm con nuôi bởi một công dân Canada
 • Là người giám hộ hợp pháp nộp đơn thay mặt cho đứa trẻ được nhận làm con nuôi dưới 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn nếu đứa trẻ đó có ít nhất ba hoặc mẹ là người Canada tại thời điểm nhận con nuôi
 • Là cha mẹ nuôi không phải là người Canada nộp đơn thay mặt cho con nuôi dưới 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn nếu cha mẹ còn lại là công dân Canada tại thời điểm nhận con nuôi

Quy trình thực hiện

Bước 1
Bước 1

Xác định tính đủ điều kiện và chuẩn bị giấy tờ cần thiết

Bước 2
Bước 2

Nộp hồ sơ bảo lãnh

Bước 3
Bước 3

Hồ sơ bảo lãnh được chấp nhận, nộp hồ sơ thường trú

Bước 4
Bước 4

Phỏng vấn đứa trẻ được nhận nuôi

Bước 5
Bước 5

Nhận thẻ thường trú nhân

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward