Foreign worker

Giới thiệu chương trình
Giới thiệu chương trình
Dành cho lao động nước ngoài có lời mời làm việc trong một ngành nghề có kỹ năng Skill type 0 hoặc Skill Level A hoặc Level B của phân loại nghề nghiệp quốc gia (National Occupational Classification - NOC) có cơ hội nộp đơn xin đề cử tỉnh bang từ OINP để sinh sống và làm việc lâu dài tại Ontario. Chương trình này dành cho người lao động nước ngoài cả ở trong và ngoài Canada.
Điều kiện chương trình

Job offer: Bạn phải có Job offer từ một nhà tuyển dụng tại Ontario thỏa điều kiện.

 • Job offer phải là toàn thời gian và không có thời hạn. Toàn thời gian được hiểu là tối thiểu 1,560 giờ/năm và tối thiểu 30 giờ/tuần
 • Job offer phải thuộc ngành nghề có kỹ năng Skill Type 0, Skill Level A hoặc Skill Level B của phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC)
 • Mức lương của công việc được cung cấp phải đảm bảo đáp ứng hoặc cao hơn mức lương trung bình (wage level) cho nghề nghiệp đó tại khu vực cụ thể của Ontario nơi bạn làm việc. Nếu bạn đang làm việc ở cùng vị trí thì mức lương của lời mời làm việc phải bằng hoặc cao hơn mức lương mà người sử dụng lao động hiện trả cho bạn, ngoài ra phải cao hơn mức lương trung bình. Chương trình này không xem xét thù lao theo công việc, tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền nghỉ phép hoặc khoản bồi thường phi tài chính như là một phần của tiền lương theo giờ được tính vào kinh nghiệm làm việc.
 • Vị trí tuyển dụng là cần thiết khẩn cấp cho công việc kinh doanh của người sử dụng lao động. Điều này có nghĩa là lời mời làm việc phải phù hợp với các hoạt động kinh doanh hiện có của người sử dụng lao động và vị trí phải cấp thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh đang diễn ra.
 • Công việc của bạn trong job offer phải ở tại Ontario

Người nộp đơn:

 • Bạn phải nhận được lời mời nộp đơn (ITA) và nộp đơn trong thời hạn đã xác định.
 • Bạn phải chứng minh bạn có đủ bằng chứng cho các điểm mà bạn đã tính khi tính điểm EOI
 • Nếu công việc của bạn bắt buộc yêu cầu giấy phép để hành nghề, bạn cần có giấy phép hợp lệ
 • Bạn phải chứng minh bạn có đủ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong 5 năm trước ngày nộp đơn cùng ngành nghề như mã NOC trong lời mời làm việc của bạn.
 • Có ý định sống tại Ontario sau khi đã được cấp thường trú nhân.
 • Nếu bạn nộp đơn từ bên trong Canada, bạn phải có tình trạng pháp lý hợp pháp (visitor record, study permit hoặc work permit) tại thời điểm bạn nộp đơn và phải duy trì tình trạng đó cho đến khi được đề cử

Nhà tuyển dụng:

 • Đã hoạt động kinh doanh ít nhất 3 năm trước khi bạn nộp đơn
 • Có cơ sở kinh doanh tại Ontario nơi bạn sẽ làm việc
 • Chứng minh rằng đã có đủ nỗ lực để tuyển dụng một công dân Canada hoặc một thường trú nhân trước khi đề nghị vị trí cho bạn (điều này chỉ áp dụng nếu bạn hiện đang sống bên ngoài Canada, chưa có đánh giá tác động của thị trường lao động (Labour Market Impact Assessment - LMIA) hoặc làm việc bên ngoài Ontario)
 • Doanh thu năm tài chính gần nhất tối thiểu là 1,000,000$ nếu đơn vị tuyển dụng có vị trí tại trung tâm Toronto (Greater Toronto Area - GTA) như Toronto, Durham, Halton, York và Peel hoặc tối thiểu 500,000$ nếu đơn vị tuyển dụng bên ngoài GTA
 • Có ít nhất 5 nhân viên toàn thời gian là công dân Canada hoặc thường trú nhân đối với đơn vị tuyển dụng thuộc khu vực GTA, 3 nhân viên toàn thời gian là công dân Canada hoặc thường trú nhân đối với đơn vị tuyển dụng bên ngoài GTA
 • Nhà tuyển dụng cần nộp đơn xin chấp thuận vị trí tuyển dụng bằng cách điền và ký vào Employer Form

Tài liệu hỗ trợ: bạn phải cung cấp các tài liệu hỗ trợ để xác thực thông tin trong đơn đăng ký của bạn và chứng minh bạn đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình.

Phí nộp hồ sơ: Phí xử lý đơn đăng ký của Ontario:

 • 1,500$ nếu job offer nằm ngoài khu vực GTA
 • 2,000$ nếu job offer nằm trong khu vực GTA  

Quy trình thực hiện hồ sơ

Bước 1
Bước 1

Đánh giá hồ sơ, hỗ trợ tìm việc làm phù hợp (2-6 tháng)

Bước 2
Bước 2

Nhà tuyển dụng phát hành thư mời làm việc Job Offer, nộp EOI qua cổng nộp hồ sơ điện tử OINP và nhận ITA

Bước 3
Bước 3

Nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang Nomination và nhận thư đề cử

Bước 4
Bước 4

Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/chồng, Study Permit cho con

Bước 5
Bước 5

Sang Canada làm việc cho đơn vị tuyển dụng

Bước 6
Bước 6

Nhận thẻ thường trú nhân (PR)

Các chương trình định cư

 

Chương trình định cư liên bang

Chương trình định cư tỉnh bang

arrow_upward